Klachten

Klachten of betwistingen

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Dog Runner behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 dagen.

Klachten mogen worden gemeld via [email protected].

Geschillen

  • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, namelijk het ODR. Dog Runner is bereid hieraan deel te nemen.
  • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
  • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Dog Runner, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.